Apèndix A: parts de les paraules i què signifiquen

Per utilitzar les funcions per compartir d’aquesta pàgina, activeu JavaScript.

Aquí hi ha una llista de parts de paraules. Poden ser al principi, al mig o al final d’una paraula mèdica.

Paraules generals

Part Definició
-AC pertanyent a
andr-, andro- masculí
auto- jo mateix
era- la vida
químic, quimio- química
cyt-, cito- cel·la
-blast-, -blasto, -blastic brot, germen
-cit, -cític cel·la
fibr-, fibro- fibra
gluco-, glicol- glucosa, sucre
ginecologia, ginecologia, ginecologia femení
hetero- altres, diferents
hidr-, hidro- aigua
idio- jo, el propi
-citat pertanyent a
carió- nucli
neo- nou
-ous pertanyent a
oxigen- nítida, aguda, oxigenada
pan-, pant-, panto- tot o arreu
farmaco- medicament, medicina
re- de nou, cap enrere
somat-, somatico-, somato- cos, corporal

Parts i trastorns del cos

Part Definició
acous-, acouso- audició
aden-, adeno- glàndula
adip-, adipo- greix
adren-, adreno- glàndula
angi-, angio- vas sanguini
menjar, menjar artèria
arthr-, arthro- articulació
blephar- parpella
bronquis-, bronquis- bronquis (vies respiratòries grans que condueixen des de la tràquea (tráquea) fins a un pulmó)
bucc-, bucco- galta
beca-, burgesa- bursa (una petita bossa plena de fluid que actua com a coixí entre un os i altres parts mòbils)
carcin-, carcino- càncer
cardi-, cardio- cor
cefal-, cefalo- cap
col- fins i tot
chondr- cartílag
Coron- cor
cost costella
crani-, cranio- cervell
cutane pell
cist-, cysti-, cysto- bufeta o sac
dactil-, dactilo- dígit (dit o dit del peu)
derm-, dermato- pell
duodeno- duodè (la primera part de l'intestí prim, just després de l'estómac)
-estesi sensació
gloss-, gloss- llengua
gastr- estómac
gnath-, gnatho- mandíbula
seriós- pesat
hem, hema-, hemat-, hemato-, hemo- sang
hepat-, hepatico-, hepato- fetge
hidr-, hidro- suar
hist-, histio-, histo- teixit
hister-, hister- úter
ileo- íleon (part inferior de l'intestí prim)
irid-, irido- Sant Martí
ischi-, ischio- isqui (part inferior i posterior de l'os del maluc)
ium estructura o teixit
kerat-, kerato- còrnia (ull o pell)
plorar, plorar llàgrima (dels teus ulls)
lact-, llet
laring-, laring- laringe (caixa de veu)
lingu-, linguo- llengua
lip-, lipo- greix
lith-, litho- pedra
limfa-, limfo- limfa
mam, mast-, masto- pit
mening-, meningo- meninges (les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal)
muscul-, musclo- múscul
meu-, mio- múscul
myel-, myelo- medul·la espinal O medul·la òssia
myring-, myringo- timpà
nephr-, nephro- ronyó
neur-, neuri-, neurona nervi
ull ull
odont-, odont- dent
onych-, onycho- ungla, ungla dels peus
oo- ou, ovari
oophor-, oophoro- ovari
op-, opt- visió
oftalm, oftalm ull
orquídia, orquídia, orqui- testicles
ossi os
os- òssia
ost-, oste-, osteo- os
ot-, oto- orella
ovari-, ovari-, ovi-, ovo- ovari
falang- falange (qualsevol os dels dits o dels dits dels peus)
pharyng-, pharyngo- faringe, gola
phleb-, phlebo- vena
fòbia, fòbia por
phren-, phreni-, phrenico-, phreno- diafragma
pleura-, pleura-, pleuro- costella, pleura (membrana que envolta l'exterior dels pulmons i revesteix l'interior de la cavitat del pit)
pneuma-, pneuma-, pneumat-, pneumato- aire, pulmó
pod-, podo peu
pròstata- pròstata
psic, psique, psico- ment
proct-, procto- vella, oi
pyel-, pyelo- pelvis
raqui columna vertebral
rect-, rectors recte
ren-, reno- ronyó
retin- retina (de l'ull)
rin, rinoceront nas
salping-, salpingo- tub
maleït, maleït- saliva, glàndula salival
sigmoide-, sigmoido- còlon sigmoide
splanchn-, splanchni-, splanchno- vísceres (òrgan intern)
espermatozoides, espermatozoides, espermatozoides espermatozoides
espiral respira
esplenar, esplenar- melsa
spondyl-, spondylo- vèrtebra
popa- estèrnum (estern)
estoma, estoma, estoma, estoma boca
thel-, thelo- mugrons
thorac-, thoracico-, thoraco- pit
trombo, trombo- coàgul
thyr-, thyro- glàndula tiroide
traça-, traqueo- tràquea (tràquea)
timpà-, timpà- timpà
ur-, uro- orina
uri-, uric-, urico- àcid úric
-uria a l’orina
vagina- vagina
varic-, varico- conducte, vas sanguini
petit vaixell- vas sanguini
vendre, veno- vena
vertebr- vèrtebra, columna vertebral
vesic-, vesico- vesícula (quist o bossa)

Posicions i adreces

Part Definició
ab-, abs- lluny de
ambi- ambdós costats
an- abans, endavant
circum- al voltant
cicle- cercle, cicle
mà dreta costat dret
de- lluny de, acabant
dia- a través, a través
ect-, ecto-, exo- exterior; fora
en- dins
End-, endo-, ent- enter-, sencer-, dins; interior
epi- Sobre, fora de
ex-, extra- més enllà
infra a sota; baix
entre altres- entre
entrar dins
meso- mig
meta- més enllà, canviar
per a- al costat, anormal
per- a través
peri- al voltant
post- darrere, després
per- abans, al davant
retro- enrere, darrere
sinistr-, sinistro- esquerra, costat esquerre
sub- sota
super- a sobre
supra a sobre, a sobre
sy-. syl-, sym-, syn-, sys- junts
trans- a través, a través

Nombres i quantitats

Part Definició
amb una- dos
Brady- lent
diplo- doble
hemi- la meitat
homo- mateix
hiper- per sobre, més enllà, excessiu
hipo- sota, deficient
major- igual, com
macro gran, llarg, gran
meg-, mega-, megal-, megalo- genial, gran
-megàlia ampliació
mic-, micro- petit
mon-, mono- un
multi- molts
olig-, oligo- pocs, pocs
poli- molts, excessius
pintures- quatre
semi- la meitat
tachy- ràpid
tetra- quatre
tri- tres
Units- un

color

Part Definició
clor, clor verd
chrom-, chromato- color
Ciano- blau
eritro-, eritro- xarxa
bé, bé- blanc
melan-, melano- negre
xanth-, xantho- groc

Propietats i formes físiques

Part Definició
-la protuberància
elegir activitat elèctrica
kin-, kine-, kinesi-, kinesio-, kino- moviment
kyph-, kypho- geperut
morph-, morpho- forma
rhabd-, rhabdo- en forma de vareta, estriada
scoli-, scolio- retorçat
plorar, criar- refredat
phon-, phono- so
phos- lleuger
fot-, foto- lleuger
reticle-, reticle- net
term-, termo- calor
to- to, tensió, pressió

Bons i dolents

Part Definició
-alge-, -algesi dolor
a-, an- sense; mancat
anti- en contra
contra- en contra
dir- separació, desmuntatge
-carabassa dolor, inflor
dis- difícil, anormal
-eal, -ial pertanyent a
-ectàsia expansió o dilatació
-emesis vòmits
-èmia afecció sanguínia
-esi estat o condició
jo- bé, bé
-ell condició
-iasis condició, formació de
-isme condició
ites, itis inflamació
-lisis, -lític, liso-, lys- trencar, destruir, dissoldre
mal- dolent, anormal
-malàcia suavitzant
-mania impuls morbós cap a un objecte / cosa
myc-, myco- fong
myx-, myxo- moc
necr-, necro- mort
normo- normal
-od dolor
-la teva tumor
-oide semblant
orto, orto- recte, normal, correcte
-osis condició, generalment anormal
-patia, patho-, path- malaltia
-penia deficiència, manca de
-fagia, fagia menjar, empassar
-fàsia discurs
-plàsia, -plàstic creixement
-plegia paràlisi
-pnea respiració
-poiesi producció
-praxia moviment
per- afavorir, recolzar
pseudo- fals
per- afavorir, recolzar
-ptosi caient, caient
pyo- posar
piro- febre
onco- tumor, volum, volum
-rrhage, -rrhagic sagnat
-rrhea flux o descàrrega
sarco- musculós, carnós
xist- escissió, escletxa, divisió
schiz-, schizo escindit, escletxa
escleròtica, escleròtica duresa
-esclerosi enduriment
-sis condició
-espasme condició muscular
espasme- espasme
-estasi nivell, immutable
sten-, steno- estret, bloquejat
-taxis moviment
-Trofeu creixement

Procediments, diagnòstic i cirurgia

Parts Definició
-centesi punció quirúrgica per eliminar el líquid
-siuit unió quirúrgica
-ectomia retallar, treure
-gram, -graph, -graphy enregistrament, escrit
-metre dispositiu utilitzat per mesurar
-metres mesura de
-òpsia examen visual
-ostomia obertura
-otomia Incisió
-pèxia fixació quirúrgica
-plàstics reconstrucció quirúrgica
ràdio- radiació, radi
-rrafia sutura
-cope, -scopy examinar, per examinar
-stomia obertura quirúrgica
-tomy tall; incisió
-tripsia aixafant